Rubrika: Policejní vyšetřovací metody

Důkaz

Důkaz (též důkazní prostředek) je v případě trestního, soudního či správního řízení věc nebo postup, které mohou přispět k objasnění projednávané věci v rámci dokazování, například výpověď, listina, doličný předmět, ohledání či rekonstrukce atd.

Důkaz v českém trestním řádu

Český trestní řád 141/1961 Sb. vymezuje pojem důkazu v obecných ustanoveních o dokazování, v § 89. Za důkaz může podle tohoto zákona v trestním řízení sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména
Věcnými důkazy jsou předměty, kterými nebo na kterých byl trestný čin spáchán, jiné předměty, které prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost a mohou být prostředkem k odhalení a zjištění trestného činu a jeho pachatele, jakož i stopy trestného činu. Listinnými důkazy jsou listiny, které svým obsahem prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost vztahující se k trestnému činu nebo k obviněnému.
Předmětem dokazování v trestním řízení je
 • zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin
 • zda skutek spáchal obviněný
 • případně z jakých pohnutek byl čin spáchán
 • okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání
 • podstatné okolnosti mající vliv na posouzení nebezpečnosti činu
 • podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele
 • podstatné okolnosti umožňující stanovení následku a výše škody způsobené trestným činem
Důkaz pro trestní řízení může vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout každá ze stran řízení. Pokud důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není to důvodem k jeho odmítnutí. Důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která takového donucení nebo hrozby donucení použila (§ 89 trestního řádu 141/1961 Sb.). Při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném i neveřejném zasedání smí soud přihlédnout jen k těm důkazům, které byly při tomto jednání provedeny (§ 2 odst. 12 trestního řádu 141/1961 Sb.). Obviněný má právo se ke všem důkazům vyjadřovat (§ 33 odst. 1 trestního řádu 141/1961 Sb.).
Náklady důkazů jsou součástí nákladů řízení. Předseda senátu může jako podmínku provedení důkazu uložit té straně, na jejíž návrh nebo v jejímž zájmu je důkaz prováděn (není-li osvobozena od soudních poplatků), před provedením důkazu složit zálohu odpovídající předpokládaným nákladům důkazu. Náklady důkazů, které nejsou kryty zálohou, hradí stát. (§ 140-141 OSŘ)
Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu (§ 2 odst. 6 trestního řádu 141/1961 Sb.).
Teorie důkazů
Teorií důkazů se zabývá právní obor nazývaný důkazní právo.
V trestním řízení se důkazy dělí na usvědčující a ospravedlňující.
Původní důkaz pochází přímo z pramene (např. výpověď očitého svědka), odvozený důkaz ze zprostředkovaného pramene (například reprodukce tvrzení očitého svědka jiným svědkem).
Přímý důkaz přímo potvrzuje nebo vyvrací dokazovanou skutečnost. Nepřímý důkaz dokazuje jinou skutečnost, která však objasňuje dokazovanou skutečnost, a důkazní význam má jen ve spojení s jinými důkazy.

Dokazování

Dokazování je jedna z nejdůležitějších součástí procesního práva, při níž jednotlivé strany sporu dokazují svá tvrzení předkládáním důkazů.

Dokazování v trestním řízení

V trestním řízení se dokazuje zejména to, zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, a zda jej spáchal obviněný. Dokazují se také podstatné okolnosti, které mohly ovlivnit pachatelovo jednání, okolnosti umožňující stanovení výše způsobené škody a míry společenské nebezpečnosti činu. Jako důkaz může být v trestním řízení použito vše, co může přispět k objasnění dané věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Nesmí být použit důkaz, který byl získán v rozporu se zákonem (např. nepovolený odposlech). V trestním řízení navrhuje důkazy zejména státní zástupce.

Dokazování v občanském řízení

V občanském řízení se při jednání dokazují tvrzení jednotlivých stran sporu, ty podávají návrhy na provádění důkazů a soud rozhoduje o tom, které důkazy provede. Účastníci soudního sporu mají právo se vyjadřovat ke všem návrhům na důkazy i k již provedeným důkazům. Jako důkaz v občanském řízení mohou sloužit všechny prostředky, kterými lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Není-li způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud.
Soud hodnotí důkazy podle své vlastní úvahy, každý důkaz jednotlivě i v souvislostech s důkazy ostatními.

Nepřímý důkaz v kriminalistice a soudním dokazování

Nepřímý důkaz, v kriminalistice nazývaný indicie,je v kriminalistice a soudním a správním dokazování důkaz, který sám o sobě nestačí k tomu, aby mohl být učiněn závěr o existenci toho, co se má dokázat, dokazuje však skutečnost jinou, která s objasňovanou skutečností souvisí.(například otisky prstů na vražedné zbrani jsou nepřímý důkaz, dokazují jen to, že určitá osoba měla někdy zbraň v ruce, nikoliv to, že s ní spáchala vraždu). Nepřímý důkaz má důkazní význam jen ve spojení s jinými nepřímými nepochybnými důkazy, s nimiž tvoří ucelenou soustavu, jejíž články na sebe logicky navazují a navzájem nejsou v rozporu a která tak vede nepochybně k určitému závěru o dokazované věci a vylučuje možnost jiného závěru.

Použití

V zásadě jsou však všechny důkazy buď statistické (diskrétní) nebo jednoznačně související (spojité) povahy. Přičemž i se spojitými důkazy můžeme pracovat dále opět buď statisticky nebo spojitě. Od těchto základních vlastností a dispozic důkazů se odvíjí možnost řadit je buď do pevných nebo volných důkazních řetězců, logicky je kombinovat nebo zvyšovat statistickou váhu určitého tvrzení
Mezi nepřímé důkazy lze řadit i důkazy statistické povahy (diskrétní) nebo takové spojité (přímo související) důkazy, se kterými je s ohledem na dokazovanou skutečnost možné pracovat jen statisticky, resp. jen zvyšují váhu, pravděpodobnost cílového tvrzení v soudním či policejním dokazování.
Může tedy existovat spojitý důkaz, který nemusí být přímým důkazem (např. nalezení smrtící zbraně). Rovněž může existovat mnoho indicií nebo markerů pro cílové tvrzení (např. o něčí vině), a přesto toto tvrzení nelze prokázat jednoznačně (spojitě), například pomocí jednoznačných logických operací na základě těchto (statistických, diskrétních) důkazů.
Nepřímé důkazy kladné umožňují zjištění určité skutečnosti, nepřímé důkazy záporné její existenci vylučují. Nepřímé důkazy mohou být co do hodnověrnosti stejně spolehlivé jako důkazy přímé, pouze dokazování je obtížnější.
Pouze některé nepřímé důkazy (v kriminalistice a soudním dokazování) lze ověřit pomocí logického nebo matematického nepřímého důkazu.
Většina justičních omylů má původ právě v nesprávné práci s nepřímými důkazy, buď v záměně důkazů diskrétních a spojitých nebo v jejich chybném řetězení a kombinování.

Typy nepřímých důkazů

Nepřímé důkazy se třídí podle například do těchto skupin:
 • Nepřímý důkaz charakteru stop (daktyloskopické, pachové, krevní)
 • Nepřímý důkaz charakteru předmětů (smrtící zbraň, osobní předměty)
 • Nepřímý důkaz charakteru objektů (mrtvola, část těla, automobil)
 • Nepřímý důkaz statistického charakteru (např: existuje 50% pravděpodobnost, že se podezřelý v daný čas nacházel na daném místě)
 • Nepřímý důkaz charakteru markerů (grafologické, psychologické, anamnetické – převážně opět statistické povahy)
 • Nepřímý důkaz charakteru svědectví
 • Nepřímý důkaz charakteru rozporů ve výpovědi (slovní důkaz, časový důkaz)


Trasologie

Trasologie je kriminalistický obor, který se zabývá zkoumáním stop (např. obuvi, nohou, pneumatik apod.).

Stopa obuvi

Trasologické stopy

Trasologické stopy mohou být plošné nebo objemové. Dále se dělí na:

Stopy obuvi a bosých nohou

Plošná stopa bosé nohy se nazývá plantogram (někdy také podogram). Pokud má znaky papilárních linií, zkoumá se v rámci daktyloskopie.
U obuvi je z hlediska expertizy důležitá podešev, podpatek a podrážka. Plošné stopy obuvi a bosých nohou se nalézají většinou v objektech, naproti tomu objemové v terénu.

Lidského pohybu (lokomoce)

Jedná se o tzv. pěšinku lokomoce. Důležitý je způsob kladení chodidel, délka kroku, dále pak šířka chůze, poloha chodidel apod. Měření je nutno provést u několika stop současně, z čehož se pak vypočítají průměrné hodnoty.

Stopy pneumatik

Dopravních prostředků

Zahrnují se sem stopy pneumatik, pásových vozidel i jiných vozidel, např. saní. I zde se může jednat o plošné i objemové stopy. Plošné jsou typické pro pásová vozidla, lyže nebo saně.
Při zkoumání pneumatik je důležitý rozměr, rozvor a rozchod, tvar a dezén.

Jiné

Stopy zubů, uší, rtů, loktů nebo jiných částí lidského těla (vyjma těch, na nichž jsou zřejmé papilární linie), dále se mohou zkoumat stopy zvířecích nohou, stopy berlí apod.

Zajištění trasologických stop

Stopy se mohou zajistit několika způsoby:
 • v originále – to znamená, že část předmětu, na kterém je stopa vytvořena (nebo dokonce celý předmět), se odebere. Např. stopa na papíře, dřevu apod.
 • odlitkem – to je možné jen u objemových stop. K odlévání se používá sádra nebo jiný materiál. Je třeba dát pozor na to, nakolik je povrch náchylný k teplotním změnám. Např. k odlití stopy ve sněhu se do sádry přisypává sůl nebo lze pro tyto účely použít speciální prášek či vosk.
 • ofotografováním – fotografují se stopy plošné i objemové. Vždy je třeba ke stopě přiložit měřítko. Plošné se pak zdokumentují i odebráním na folii, objemové odlitím. U objemových stop je při fotografování třeba dát pozor na stíny, které by mohly výsledek narušit.
 • sejmutím na daktyloskopickou folii – snímají se plošné stopy. Postup je obdobný jako u otisků prstů.
 • zapečení na termopřístroji – lze využít pro stopy, při nichž guma přišla do styku s papírem. Papír se nejprve popráší práškem, následně se na něj položí krycí papír a obě dvě vrstvy se dají do termopřístroje.
 • elektrostatickým prašným snímáním – otisk se přenese na fólii díky prachovým částicím nabitým vysokým napětím.
Stopy se často musí zviditelnit, aby je bylo možné zajistit. Je možné je zviditelnit pomocí vhodného osvětlení (např. šikmého světla), pomocí prášku, který se rozptýlí po stopě, nebo např. pomocí chemikálie. Vždy je nutno zajistit všechny stopy na místě činu, přitom dát přednost metodám nedestruktivním (ofotografování) před těmi destruktivními (odlití). Stopy se vždy zajišťují celé.

Sebevražda

Édouard Manet: Sebevražda, 1877

První pomoc osobě pokoušející se o sebevraždu podříznutím žil během školení vodních záchranářu Červeným křížem (v rámci výcviku je fixována druhá zdravá ruka).

Sebevražda (latinsky suicidium, z sui = se, sebe a caedere = zabít, respektive caedium = zabití; řecky autocheiria) je akt vědomého a úmyslného ukončení vlastního života. Člověk, který tento čin provede, se nazývá sebevrah. Sebevražda je nejčastější příčinou nepřirozeného úmrtí.
V období let 20012005 bylo v Česku zaznamenáno 8023 sebevražd (pro srovnání v tomto období zemřelo 7010 osob při dopravní nehodě), což tvoří 1,48 % celkového počtu úmrtí a 23,3 % úmrtí vnějšími příčinami. Mnohem častěji (80 % případů) sebevraždu páchají muži. Podle odborníků je tento poměr způsoben zejména tím, že muži jsou v této činnosti důslednější. Pokud se k takovému kroku rozhodnou, čin skutečně vykonají. Volí přitom střelnou zbraň nebo oběšení, kde je šance na záchranu velmi malá. Ženy oproti tomu přistupují spíše k předávkování léky a lékařům se daří je zachránit. Většinou se jedná o sebevraždy demonstrativní, podle statistik ženy takové pokusy dělají 4× častěji než muži. Nejčastěji k tomuto činu přistupují lidé mezi 45 a 50 lety, nejčastějším způsobem je oběšení.

Podle výzkumů je přibližně 90% sebevražd spojeno s psychickými poruchami, typicky s depresemi, závislostí na alkoholu, schizofrenií a poruchami osobnosti (nejvíce s emočně nestabilní a antisociální).
Počet sebevražd se dlouhodobě snižuje a očekává se, že tento trend bude dále pokračovat. To je způsobeno také kvalitnějšími antidepresivy a kvalitnější psychiatrickou péčí. Významné nárůsty počtu sebevražd jsou svázány s obdobím zásadních změn, ať již se jedná o třicátá léta 20. století (ekonomická krize, začátek 2. světové války) nebo přelom 60. a 70. let 20. století (normalizace).
Zvláštní pozornost si zaslouží sebevraždy dětí. V období 2001-2005 bylo zaznamenáno 35 případů (věková skupina do 14 let). U dětí se jedná o impulzivní zkratkovité jednání. K takovému činu pak stačí třeba špatná známka na vysvědčení a strach z reakce rodičů. Častým důvodem je také nešťastná láska.

//<![CDATA[ if (window.showTocToggle) { var tocShowText = „zobrazit“; var tocHideText = „skrýt“; showTocToggle(); } //]]>

Etymologie

Slovo sebevražda je spojením zvratného zájmena a slova vrah/vražda (má základ v praslovanském výrazu vorgъ – nepřítel (v češtině došlo k posunu významu)). Pro vykonání sebevraždy je v češtině spojení „spáchat sebevraždu„. Slovo spáchat se přitom v češtině pojí s negativními jevy (spáchat zločin, spáchat hřích). To souviselo také s náboženským prostředím, které dobrovolný odchod ze života považovalo za tak těžký hřích, že takovým lidem byl upírán křesťanský pohřeb. Přitom toto spojení se začalo používat až v 19. století[4]. Dřívější památky, pokud takový jev popisují, volí přímá slova jako „padl na meč“ či „oběsil se“.
Psycholog Pavel Říčan ve své knize Agresivita a šikana mezi dětmi používá pojmenování suicidium, které překládá jako sebezabití. Připojuje k němu poznámku: „Záměrně neužívám slova „sebevražda“, které má odsuzující akcent; ten není u některých suicidií na místě.“

Druhy sebevražd

Plánovaná, bilanční

Jde o naplánované rozhodnutí, člověk nevidí důvod, proč dál setrvávat na světě. Lze dokonce konstatovat, že detaily provedení připravuje a plánuje velice pečlivě, někdy až zálibně. Velmi často ji plánuje v naprostém soukromí, pouze člověk s velmi pomstychtivým motivem s sebou chce vzít co nejvíc jiných lidí. To je případ fanatických teroristů nebo prostě člověka v hlubokém týlu nepřítele, ať se jedná o jakékoliv pojetí výrazu nepřítel (osobní, válečný, atd.). Je velice obtížné této sebevraždě zabránit, protože bez odborné pomoci touha po klidu a dosažení pomyslného ráje přetrvává a vede k novým přípravám. Otázka podílu viny nejbližšího okolí dotyčného je velmi diskutabilní. Ne každý dokáže odhadnout nebo dokonce vyhodnotit jakékoliv známky „volání o pomoc“, pokud jsou vůbec rozpoznatelné v poslední fázi příprav. Bilanční sebevraždy často páchají vážně nemocní lidé.

Impulzivní

Vznikne z náhlého popudu, a to i při dlouhodobých depresích („padla poslední kapka“), může působit velmi náhle. Šok z momentálního psychického úrazu překryje vše ostatní a dokáže překrýt i pud sebezáchovy. Pokud se podaří sebevraha zadržet, roste šance na potlačení této nejjednodušší zničující optiky. Obnoví se potřeba žít nebo alespoň strach z bolesti. Stává se, že i impulzivní sebevrah kolem sebe nechá náznaky, kterými podvědomě volá o pomoc a pozornost okolí.

Předstíraná

Předstíraná sebevražda je velmi oblíbený nástroj citového vydírání, při kterém je obětí jednoznačně okolí. Sebevrah se zajistí, aby někdo přišel a našel ho. Bolest z pořezaných zápěstí nebo předloktí vnímá optikou velikosti trestu toho, kdo to zavinil – tedy vydírané osoby. „Bolí mě to proto, že jsi byl zlý.“ Hrubší zacházení s vyděračem se ukázalo jako celkem přínosné. Ve zdravotnických zařízeních bývali „práškaři“ nuceni podílet se na úklidu po výplachu žaludku, řezné rány se zašívaly bez většího umrtvení. Stále platí, že přistoupení na hru sebevraha znamená jeho vítězství.

Forma protestu

Jsou známy i případy (neteroristických) aktů sebevraždy, které vyjadřují politické postoje a burcují veřejnost. Často jsou pak oslavovány jako hrdinské činy. Z českého prostředí sem patří sebeupálení Jana Palacha a Jana Zajíce v roce 1969 na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, ještě před nimi tímto způsobem protestoval proti okupaci Československa polský účetní Ryszard Siwiec. Sebeupálením protestoval také v roce 1960 buddhistický mnich Thích Quảng Đức v Saigonu (Jižní Vietnam) a Norman Morrison ve Spojených státech proti válce ve Vietnamu. Ke smrti může vést také protestní hladovka, což málem postihlo Mahátmu Gándhího, který se snažil zabránit bojům mezi hinduisty a muslimy.

Sebezabití

Úmrtí vlastním přičiněním, ale bez předchozího úmyslu (opilec se smrtelně poraní pádem).

Biická a patická

Biická sebevražda – motiv má původ v realitě, když člověk např. kvůli dluhům vyhodnotí svou situaci jako bezvýchodnou; patická – původ v patologii, např. schizofrenik se zabije kvůli strachu z halucinovaných objektů.

Zvláštní typy sebevraždy

Generál Akaši Gidaju píše po prohrané bitvě (1582) svá poslední slova před spácháním seppuku.

 • Seppuku, 切腹 (nesprávněji známo jako harakiri (hara-kiri, 腹切り)) je japonská rituální sebevražda.
 • Sebevražda cizí rukou – sebevrah například zadrží rukojmí nebo s puškou v ruce vyhrožuje ostřelováním. Cílem jeho jednání je dosáhnout toho, aby byl zabit bezpečnostními složkami. Rukojmí bývají držena v místnosti tak, aby i na sebevraha bylo dobře vidět a byl umožněn snadný zásah odstřelovače. Vyjednavač musí přesvědčit sebevraha o ceně jeho života. V případě akutního nebezpečí může dojít k zásahu a skutečnému zabití sebevraha, pak je důležité zabránit tomu, aby někoho „vzal s sebou“.

Sebevražedné útoky

 • Kamikaze (神風) (česky: Božský vítr) je japonský termín původně označující tajfun, který zničil mongolské invazní loďstvo připravující se na dobytí Japonska. Na konci druhé světové války byl tento pojem použit pro označení pilotů, kteří se s letouny napěchovanými trhavinou vrhali na spojenecké lodě. V zemích mimo Japonsko je toto slovo používáno pro označení sebevražedného útočníka.

Sociologický pohled

Se sebevraždou jako sociologickým tématem přišli Emile Durkheim (Le suicide, 1897) a Tomáš Garrigue Masaryk (habilitační práce Der Selbstmord als soziale Massenerscheinung der Gegenwart (Sebevražda jako masový sociální jev současnosti), 1878).

Prověrka výpovědi na místě

Prověrka výpovědi na místě je kriminalistická metoda, při níž je srovnáván objektivní stav místa a souvisejících objektů s dříve učiněnou výpovědí vyslýchané osoby, přičemž tato osoba (dobrovolně) na místě zpravidla popíše a ukáže lokace, objekty a činnosti (demonstrace v případě nutnosti) spojené s vyšetřovanou událostí, kterážto fakta jsou přezkoumána a zadokumentována vyšetřujícím a porovnána s předchozí výpovědí. Tato metoda se však liší od prosté výpovědi či rekonstrukce činu.

Mechanoskopie

Mechanoskopie je jedna z metod kriminalistické techniky, zabývající se zejména identifikací nástrojů podle zanechaných stop na místě činu. Nástroje jsou často používány pachatelem k překonávání nejrůznějších překážek – dveří, zámků, cylindrických vložek, mříží a dalších. Nástroj použitý pachatelem zanechává stopy, které mohou sloužit k zjištění jaký druh nástroje byl použit (skupinová, rodová či druhová identifikace). V mnoha případech je pak možné provést individuální identifikaci (ztotožnit zajištěný nástroj se stopou). Mechanoskopie se také zabývá zkoumáním porušených schránek na úschovu hodnot (trezory, sejfy, příruční pokladny), porušeného skla, plomb, mechanicky poškozených oděvů a předmětů. Ve zvláštních případech se také zkoumá provaz či jiné škrtidlo při sebevraždách oběšením. Významným průkopníkem československé mechanoskopie byl vrchní strážmistr četnictva Ladislav Havlíček, který napsal knihu „Mechanoskopie – stopy a znaky řemeslných nástrojů“. Začátkem roku 1931 byla u Ústředního četnického pátracího oddělení v Praze zřízena samostatná mechanoskopická skupina, která se začala zabývat zkoumáním a srovnáváním stop zločineckých nástrojů. V krátké době se této skupině, vedených Ladislavem Havlíčkem podařilo na základě mechanoskopického zkoumání usvědčit celou řadů „kasařů“ a tento druh kriminality dostat pod kontrolu.

Viktimologie

Viktimologie je vědní obor, který se zabývá obětmi trestných činů, jejich typologií a předpoklady stát se obětí trestního činu (předpoklady stát se obětí se nazývají viktimnost). Stejně tak se věnuje problematice obětí z hlediska jejich vyrovnávání se s činem, který na nich byl spáchán. Proces, kterým se člověk stává obětí trestného činu se nazývá viktimizace.

Předmět viktimologie

Viktimologie zkoumá zejména následující jevy:
 • osoba oběti (její biologické, psychické a sociální vlastnosti)
 • vztahy mezi obětí a pachatelem
 • proces viktimizace (zejména role oběti v něm)
 • role oběti v procesu odhalování, vyšetřování a soudního projednávání věci
 • pomoc oběti, způsoby jejího odškodnění a rehabilitace
 • ochrana občanů před viktimizací

Odstřelovač


Odstřelovač neboli ostřelovač je člověk speciálně vycvičený k přesné střelbě na střední i dlouhou vzdálenost. V rámci policejních a vojenských útvarů jde o specialistu určeného k plnění specifických úkolů. Můžeme rozlišit dva základní typy odstřelovačů: pravého odstřelovače (sniper) a ostrostřelce (sharpshooter).


Policejní odstřelovač
Krom vojenských odstřelovačů existují policejní odstřelovači v několika pojetích. Ti nejelitnější z nich jsou trénováni na maximálně přesný zásah takového charakteru, který např. cíli způsobí šok a paralyzuje ji (nelze považovat za naprosto spolehlivý způsob, zejména je-li cíl opilý či nadrogovaný), či okamžitě zabije takovým způsobem, že to vyloučí jakoukoliv vědomou reakci či křečovité stahy svalů ruky (ideální je zásah do mozečku). Tento speciální výcvik je orientován na likvidaci sebevražedných atentátníků či zločinců držících rukojmí.
Nutno si uvědomit, že mezi pravým vojenským odstřelovačem a policejním existují zásadní rozdíly ve výcviku a charakteru akcí, na něž jsou nasazováni. Na rozdíl od vojenského protějšku působí policejní odstřelovač obvykle na „přátelském území“ (hrozba ze strany nepřítele je minimální), střílí na kratší vzdálenost a často až na výslovný rozkaz a vyžaduje se od něj mnohem větší přesnost (jestliže on musí často cíl zabít extrémně přesným zásahem, vojenskému zpravidla stačí cíl ranit, což je často ještě více žádoucí než zabít.

Detektiv

Detektiv nebo také vyšetřovatel, je osoba, která za úplatu, zpravidla profesionálně vyškolená, provádí tajné pátrání k odhalení pachatelů zločinů a/či k získání informací určitého druhu (např. fotografie dokumentující nevěru). Může to být policista, nebo také osoba zaměstnaná u soukromé detektivní kanceláře. Pracuje v civilním oblečení nebo dokonce v přestrojení.

Detektivové v literatuře

Detektivky jsou oblíbeným literárním žánrem, ve kterých je hlavním hrdinou detektiv. Mezi známé fiktivní postavy, knižní i filmové patří: